Najčešći oblik spoljnotrgovinskog poslovanja kod nas je klasičan redovan uvoz i izvoz robe i usluga. To je prilično jednostavan posao, koji firme obavljaju uglavnom same sa svojim špediterom. Ali to je tek jedan sasvim mali deo aktivnosti. Privrednici uglavnom nisu informisani o brojnim mogućnostima i olakšicama koje mogu da koriste u spoljnotrgovinskom poslovanju, ali i da imaju obaveze prema državnim organima, u smislu registracije određenih vrsta poslova i ugovora.

Značajan podsticaj spoljnotrgovinskom poslovanju je činjenica da su poslovi aktivnog oplemenjivanja, reeksportni poslovi i reeksportna dorada, oslobođeni plaćanja carine i PDV. Veli broj privrednika nije informisan o ovim pogodnostima. Takođe, ukoliko niste naplatili izvoz (platili uvoz) u zakonskom predviđenom roku dužni ste da prijavite kreditni posao kod Narodne banke Srbije. Poslovna aktivnost u instranstvu – na primer: Zanatski građevinski radovi, tretiraju se kao „INVESTICIONI RADOVI U INOSTRANSTVU“ i takva vrsta posla obavezuje firmu da dostavlja GRU izveštaj NBS.

U oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, Preduzeće  “IFA“, za potrebe Korisnika usluga, obavlja sledeće poslove:

Posebna specijalnost u okviru spoljne trgovine je: aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada.

  • Priprema set dokumenata /ugovor, carinske specifikacije, otvaranje odobrenja za aktivno oplemenjivanje do konačnog razduženja/ za poslove aktivnog oplemenjivanja;
  • Priprema dokumentacije i praćenje kompletnog posla reeksporne dorade – od uvoza repromaterijala do konačnog izvoza i zatvaranja odobrenja kod Uprave carine.
  • Pružamo stručnu pomoć oko pripreme dokumentacije za izvoz robe sa utvrđivanjem preferencijalnog porekla, za otvaranje EUR Obrasca i ST-2 obrasca;
  • registruje i evidentira kreditne poslove sa inostranstvom kod Narodne banke Srbije;
  • priprema i vrši  kontrolu ispravnosti dokumentacije koja je predmet predaje na obradu poslovnoj i Narodnoj banci Srbije;
  • priprema i vrši  kontrolu ispravnosti dokumentacije za Upravu Carine za robu koja se uvozi;
  • predlaže i kontaktira najpovoljnijeg carinskog agenta (špeditera) za uspešno i efikasno carinjenje uvezene robe;
  • sastavlja potrebene izveštaje za Narodnu banku Srbije;
  • pruža stručnu pomoć u primeni propisa iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja;

NAKON RASPADA BIVŠE SFRJ, VEĆINA NAŠIH POSLOVNIH PARTNERA NALAZI SE U INOSTRANSTVU. UKOLIKO ŽELITE DA OSTVARITE SARADNJU SA NJIMA, NEMINOVNO JE DA POŠTUJETE PROPISE KOJI REGULIŠU SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE.